מאמרים

מרכז הידע הישראלי להערכות לשינויי אקלים
2011

Integrated Assessment of Climate Security Hot Spots in the Mediterranean Region: Potential Water Conflicts in the Nile River Basin

The aim of this assessment paper is to identify the key links between climate change and security, and their potential for inducing resource conflicts and societal instabilities in the Nile river basin. The document notes that the differences in economic power between the upstream and downstream countries in the Nile River basin have evolved in the past and could become even more serious in the future. However, the large range of possible consequences of changes in climatic conditions for the flow rates of the Nile River can be attributed to the complexity of the river system.
מידע נוסף
מרכז הידע הישראלי להערכות לשינויי אקלים
2010

The Nile Delta’s Sinking Future. Climate change and damming the Nile threaten Egypt’s agricultural Oasis

As Egypt celebrates the 50th anniversary of the start of the construction of the Aswan High Dam, some scientists say that this wonder of engineering is contributing to an environmental catastrophe that could force millions of its citizens to abandon the lush, fertile delta. The worst of these is coastal erosion and subsidence, the compacting of the delta soil. For millennia, the untamed Nile compensated for these natural processes by delivering fresh sediments along with its fresh water. The dam
מידע נוסף
מרכז הידע הישראלי להערכות לשינויי אקלים
2010

Climate change and its impacts on the coastal zone of the Nile Delta, Egypt

The main objectives of the current work are (1) to determine historic pattern of shoreline changes (erosion and accretion) along the north coast of the Nile Delta, (2) to present a future view on what to be expected regarding climate change impacts, sea-level rise (SLR) scenarios, expected land losses and alteration of some soil characteristics (3) to recognize negative impacts of SLR on the Nile Delta coast and (4) to assess and suggest protection measures. The current investigation was conducted using the advanced techniques of remote sensing and geographic information system. The investigated area with 394 measured locations is located along the northern coast of the Nile Delta between Alexandria and ElTina plain in Sinai peninsula exactly between 29°20′ and 32°40′ E and 29°54′ and 31°35′ N with the minimum erosion values of 1.11 m2, maximum of 6,044,951.64 m2 and total of 16.02 km2. On the other hand, 177 sites showed minimum accretion values of 0.05 m2, maximum of 2,876,855.86 m2 and total of 13.19 km2. SLR was determined by applying the quadrant equation for 10-year intervals using 1990 as the base year. Mediterranean SLR along the Nile Delta coast could be estimated considering three different scenarios (low 0.20 m, medium 0.50 m, and high 0.90 m). Impacts of SLR are divided into (1) primary and (2) secondary impacts. Over the coming decades, the Nile Delta will face greater threat due to SLR and land subsidence as well. Regarding climate change and its impacts on soil characteristics, rapid increase in salinity values during the former three decades were found. This increase may be due to the intrusion of salty water of the Mediterranean. On the other hand, organic matter content decreased due to higher temperature, especially during the summer season. Some protection measures were assessed and suggested to combat or tackle SLR.
מידע נוסף
מרכז הידע הישראלי להערכות לשינויי אקלים
2010

Climate change, environmental degradation and migration

Climate change will have a progressively increasing impact on environmental degradation and environmentally dependent socio-economic systems with potential to cause substantial population displacement. The key concerns in Less Developed Countries (LDCs) will include serious threats to food security and health, considerable economic decline, inundation of coastal areas, and degradation of land and fresh water resources (Reuveny in Polit Geogr, 2007). The relationship between environmental change and potential humanitarian crises has been captured by: McGregor (Geography and refugees: patterns and processes of change, Belhaven Press, London, pp 159–70, 1993), Kibreab (Environment and Population Change, International Union for the Scientific Study of Population, Liège, 1994), Kibreab (Disasters 21(1):20–38, 1997), Myers (Bioscience 43:752–761, 1993), Myers and Kent (Environmental exodus: an emergent crisis in the global arena, Climate Institute, Washington, DC, 1995), Black (New Issues in Refugee Research, Working Paper no. 34, 2001), Lee (Environmental matters: conflict, refugees and international relations, World Human Development Institute Press, Seoul and Tokyo, 2001), Castles (Environmental Change and Induced Migration: Making Sense of the Debate Working Paper No. 70, 2002), Christian Aid (Human tide: the real migration crisis, Christian Aid, London, 2007), and Massey et al. (http://​www.​psc.​isr.​umich.​edu/​pubs/​pdf/​rr07-615.​pdf, 2007). However, we know little about the interplay between environmental change and stresses on ecological systems, resulting socio-economic vulnerability and potential outcomes in terms of population displacement or induced migration. So far these relationships are poorly conceptualized, lack systematic investigation, and are reduced to simplistic causal explanations. This leads to misleading conclusions that deny the complex multivariate processes—environmental, political, social, and economic— which are the root causes of environmentally induced migration and/or conflict. When people are faced with severe environmental degradation they have one of three options: (1) stay and adapt to mitigate the effects; (2) stay, do nothing and accept a lower quality of life; or (3) leave the affected area. The process of movement and migration is usually subject to a complex set of push and pull forces, where push forces relate to the source area while pull factors relate to the destination. These forces are in constant flux, as much as environmental change, and interact with socio-economic and political conditions including state or government decision making powers, which can tip the balance at any point by either denying movement or the right to settle elsewhere. The paper focuses on how environmental change and environmental hazards contribute to the migration by exploring the mechanisms through which vulnerability and migration are linked—via livelihoods, relocation policies, and other factors. The paper begins by outlining important definitions of what is environmentally induced migration. The paper also considers the question of whether migration is a process that reduces or increases vulnerability. The paper draws on multidisciplinary literature including ecology, environment, and climate change; sociology of migration; anthropology of displacement; and economics; but also on preliminary from various case studies in Egypt, Vietnam, and Mozambique.
מידע נוסף
מרכז הידע הישראלי להערכות לשינויי אקלים
2010

The Nile Delta’s Sinking Future. Climate change and damming the Nile threaten Egypt’s agricultural Oasis

As Egypt celebrates the 50th anniversary of the start of the construction of the Aswan High Dam, some scientists say that this wonder of engineering is contributing to an environmental catastrophe that could force millions of its citizens to abandon the lush, fertile delta. The worst of these is coastal erosion and subsidence, the compacting of the delta soil. For millennia, the untamed Nile compensated for these natural processes by delivering fresh sediments along with its fresh water. The dam, however, now blocks the sediments far upstream of Cairo. As a result, the delta is sinking. At the same time, the Mediterranean Sea is expected to rise as a result of global warming. Deciding on a course of action is easier said than done, however, because the rates at which the sea is rising and the delta is sinking are subjects of fierce debate. As a first, cautious step, Egypt and the United Nations are this year launching a 5-year study of the options for protecting the delta from the encroaching sea. But as Egyptian scientists rush to provide those data, the government is steaming ahead with a series of "megaprojects" to boost the country's habitable area. In the most ambitious of these, the largest pump in the world is diverting 10% of the Nile into an uninhabited region of the desert to create a new delta.
מידע נוסף
מרכז הידע הישראלי להערכות לשינויי אקלים
2010

Use of Geoenvironmental Impact of Climate Change in Management and Assessment Lake Nasser

This study monitor how to management the water stored after High Dam in the biggest artificial global lake (Lake Nasser), Integration of physical features and water level changes within the lake curse and margins. Statistical data presented, interpreted and correlated with using remote sensing technique in change detection. Different Landsat images acquired at different times (1970, 1982, 1987, 2000, 2003 and 2008) have been used by the ERDAS and ARC-GIS techniques to estimate the movements of lake borders and water fluctuation proportional to water sizes in place. Regards to water fluctuation degree, the lake can be divide into 4 classes in lake's sectors: 1, show maximum change degree, 2 show medium change degree, 3 slight to neglected change degree, and 4, no change. Functions control the water fluctuation in Lake Nasser are; (i) the granite and Nubia sandstone outcrops, (ii) NW, E-W and NE structure in order, (iii) low topography. Water level change detection on Landsat images in different dates elucidates big variation between different lake sectors, there are strangle points and other useful localities that yields environmental implication. The strangle points detected in the curse of River Nile and after 40 years since lake initiation, the water are more strangled in this curse because of the water velocity before the High Dam was high speed can pass toward the north in Nile annual flood but after the dam, the water velocity decreased. Due to decrease of velocity, the water go to narrow incised wadis (Khors) in the Nile high flood plus the sands drift, these khors are bounded by hard Nubia sandstone already saturated by water and it consider the main underground water reservoir in Egypt. In addition, the entrance of the lake in Halfa inside Sudan is subjected to suspended sediments (mud) forming new delta plus the sands drift that impair the reservoir in Egypt. Wadi Allaqui have 250 km length and 2 km average width, it's is the 5th order channel inside a large drainage basin that consider a recourses to the River Nile and hence to Lake Nasser. Wadi Allaqui have silt-soil with depth reach up to 5 meters. Kurkur have similar to Allaqi circumstance and support the Nile Basin.
מידע נוסף

מאמרים ופרסומים אחרונים

מרכז הידע הישראלי להערכות לשינויי אקלים
2019

Socioeconomic and data challenges: Disaster risk reduction in Europe - UNDRR - 2019

Disaster risk reduction (DRR) involves complex processes with different stakeholders at all administrative levels. Two elements in particular play a major role: the need to ensure stakeholders' interoperability through an efficient exchange of data, and the inclusion of socioeconomic factors which may influence DRR processes. This report aims at contributing to increase the global knowledge on these two elements, focusing on the related issues affecting DRR throughout the European continent.
מידע נוסף
מרכז הידע הישראלי להערכות לשינויי אקלים
2019

IPCC 2019 - Refinement to the 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories

The 2019 Refinement to the 2006 Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories was adopted and accepted during the 49th Session of the IPCC in May 2019. It was prepared by the Task Force on National Greenhouse Gas Inventories (TFI) in accordance with the decision taken at the 44th Session of IPCC in Bangkok, Thailand, in October 2016
מידע נוסף
מרכז הידע הישראלי להערכות לשינויי אקלים
2019

Climate Change and Land - Special Report - IPCC

An IPCC special report on climate change, desertification, land degradation, sustainable land management, food security, and greenhouse gas fluxes in terrestrial ecosystems
מידע נוסף
מרכז הידע הישראלי להערכות לשינויי אקלים
2019

GAR 2019 - Global Assessment Report on Disaster Risk Reduction - UNDRR

The 2019 Global Assessment Report on Disaster Risk Reduction (GAR) is informed by the latest data – including Sendai Framework target reporting by countries using the Sendai Framework Monitor – and infers early lessons on the state of the global disaster risk landscape. While the observed period is still too short to reach definitive conclusions at a global scale, it is possible to ascertain certain patterns in terms of magnitude, geographic and socioeconomic distribution of impacts and abstract
מידע נוסף
מרכז הידע הישראלי להערכות לשינויי אקלים
2019

WMO Statement on the state of the global climate in 2018

This publication marks the twenty-fifth anniversary of the WMO Statement on the State of the Global Climate, which was first issued in 1994. The 2019 edition treating data for 2018 marks sustained international efforts dedicated to reporting on, analysing and understanding the year-to-year variations and long-term trends of a changing climate
מידע נוסף
מרכז הידע הישראלי להערכות לשינויי אקלים
2018

Global Warming of 1.5 ºC - Special Report - IPCC

An IPCC special report on the impacts of global warming of 1.5 °C above pre-industrial levels and related global greenhouse gas emission pathways, in the context of strengthening the global response to the threat of climate change, sustainable development, and efforts to eradicate poverty
מידע נוסף
מרכז הידע הישראלי להערכות לשינויי אקלים
2015

Periodic Report Summary 1 - DYNAMIC (DYNamic feedbacks of climate impacts on current Adaptation and Mitigation Investment Choice)

The DYNAMIC (DYNamic feedbacks of climate impacts on current Adaptation and Mitigation Investment Choice) project proposes a novel framework to evaluate the economic consequences of climate change impacts and related policy responses.
מידע נוסף
מרכז הידע הישראלי להערכות לשינויי אקלים
2015

בחינת תרומת קבוצות סוציו אקונומיות בישראל לפליטות גזי חממה מצריכת מזון ביתי

לייצור המזון, במיוחד בחקלאות התעשייתית, נודעת השפעה ממשית על היקף פליטות גזי חממה באופן ישיר או עקיף. גזי חממה אלו נוצרים בכל שלבי מחזור החיים של המזון, החל משלב החקלאות ותשומותיו, דרך הייצור, הפצה, קירור, קמעונאות, הכנת המזון בבית וכלה בסילוק הפסולת.למעשה, בעוד שבמחקרים השונים קיימת הסכמה על כך שפליטות גזי חממה מייצור המזון וצריכתו מהוות חלק משמעותי מפליטות גזי החממה בעולם, המחלוקת המחקרית נסובה סביב הערכת היקף הפליטות. לדוגמא, לפי דוח של האו"ם מ- 2014 14.5% מפליטות גזי החממה כתוצאה מפעילו
מידע נוסף
מרכז הידע הישראלי להערכות לשינויי אקלים
2014

Explaining Extreme Weather Events of 2013 from a Climate Perspective

The annual Bulletin of the American Meteorological Society (BAMS) special issue on the attribution of last year’s extreme weather events is published today. This year’s issue “explaining extreme events of 2013 – from a climate perspective” includes two papers led by researchers from our climateprediction. This is a highly-cited and influential annual publication coined in 2012 asking whether and to what extent anthropogenic climate change altered the risk of major extreme weather events of the p
מידע נוסף
מרכז הידע הישראלי להערכות לשינויי אקלים
2014

Lima call for climate action- Decision

Climate Action & UNEP delivered their fifth annual Sustainable Innovation Forum on December 9 in Lima. This year’s event brought together close to 500 leaders from key United Nations bodies, governments, international & regional companies and leading non-governmental organisations (NGO's).
מידע נוסף
מרכז הידע הישראלי להערכות לשינויי אקלים
2012

Climate Prediction for Adaptation: Who needs what?

The role of short- and long-term climate predictions in determining the success of adaptation to climate change is investigated. A simple theoretical model that captures the relationship between adaptive performance, decision structure, and prediction accuracy at different temporal scales is developed, and its implications deduced. It is shown that users who face high adjustment costs (i.e. are inflexible) depend more heavily on accurate long-term predictions than those who are able to adjust
מידע נוסף
מרכז הידע הישראלי להערכות לשינויי אקלים
2012

UK climate change risk assessment: government report

The Government published the UK Climate Change Risk Assessment (CCRA) on 25 January 2012, the first assessment of its kind for the UK and the first in a 5 year cycle. It sets out the main priorities for adaptation in the UK under 5 key themes identified in the CCRA 2012 Evidence Report - Agriculture and Forestry; Business, industries and Services; Health and Wellbeing; Natural Environment and Buildings and Infrastructure - and describes the policy context, and action already in place to tackle
מידע נוסף
מרכז הידע הישראלי להערכות לשינויי אקלים
2011

2011 Bonn Declaration of Mayors

This declaration is the outcome document of the Mayors Adaptation Forum, which forms the Mayors segment of the Resilient Cities 2011 congress. It highlights the need to build resilience to disasters as a critical issue. It also signals the need to take appropriate action to build local capacities in reducing risk to disasters including those exacerbated by climate change.
The declaration advocates for the implementation of the following: (i) mainstreaming new adaptation and resilience standard
מידע נוסף
מרכז הידע הישראלי להערכות לשינויי אקלים
2011

A double-resolution transient RCM climate change

A double-resolution regional experiment on hydrodynamic simulation of climate over the eastern Mediterranean (EM) region was performed using an International Center for Theoretical Physics, Trieste RegCM3 model. The RegCM3 was driven from the lateral boundaries by the data from the ECHAM5/MPI-OM global climate simulation performed at the MPI-M, Hamburg and based on the A1B IPCC scenario of greenhouse gases emission. Two simulation runs for the time period 1960-2060, employing spatial resolutions
מידע נוסף
מרכז הידע הישראלי להערכות לשינויי אקלים
2011

Climate Change Adaptation and Real Option Evaluation: A Case Study in Campeche, Mexico

This report illustrates the application of a (relatively) new method to guide decision making under high (and unknowable) levels of uncertainty. The approach allows for the identification of robust policy options that are economically beneficial under different scenarios and varying levels uncertainty. Option value techniques are commonly employed in the finance literature to identify investment decisions that are resilient across a spectrum of outcomes. The methods are technically advanced
מידע נוסף
מרכז הידע הישראלי להערכות לשינויי אקלים
2011

ipcc summary for policymakers

The Working Group III Special Report on Renewa
ble Energy Sources and Climate Change
Mitigation (SRREN) presents an assessment of th
e literature on the scientific, technological,
environmental, economic and social aspects of
the contribution of six renewable energy (RE)
sources to the mitigation of climate change. It is
intended to provide policy relevant information to
governments, intergovernmental processes and ot
her interested parties. This Summary for
Policymakers provides an ov
מידע נוסף
מרכז הידע הישראלי להערכות לשינויי אקלים
2008

Climate change- vulnerability and adaptation indicators

The purpose of this Technical Paper is to rehearse some fundamental concepts surrounding the
development and delineation of adaptation indicators. It builds upon the outputs of an Expert meeting
on climate change vulnerability and adaptation indicators (Budapest, September 2008) and on the
contents of a Background Paper that was prepared for the meeting.
מידע נוסף
אתר זה אינו נתמך על ידי הדפדפן שלך אנא הורד גוגל כרום
נגישות
גודל טקסט:
א א א
שינוי צבעי האתר:
מקשי קיצור
?

לחיצה חוזרת ונשנית על המקש Tab תעביר אתכם בין הקישורים והאזורים השונים בעמוד.

הפעלת מקשי הקיצור תלויה בדפדפן שבו אתם משתמשים:

ב Internet Explorer ובChrome ובגרסאות ישנות של Firefox: לחצו על מקש Alt ועל מקש המספר או האות על-פי הרשימה. ב Firefox 3 ומעלה: לחצו על המקשים Alt + Shift + המספר או האות.

S - עבור לתוכן העמוד
1 - עמוד הבית
2 - חיפוש