מאמרים

מרכז הידע הישראלי להערכות לשינויי אקלים
2013

מרכז ידע להיערכות לשינויי אקלים בישראל- דו"ח מס' 3- מתווה להיערכות הרשויות המקומיות

בסוף שנת 2012 , לאחר פרסומם של שני דוחות, דו"ח מס' 1 סקירת ידע קיים, זיהוי פערי ידע ועדיפות - להשלמתם ודו"ח מס' 2 המלצות מדיניות בתחומי מרכז הידע והכנת תכנית לשיווק בינלאומי של תוצרי - מרכז הידע, התבקש צוות החוקרים של מרכז הידע להכין דו"ח שלישי אשר ירכז המלצות למדיניות אדפטציה ברשויות המקומיות. לכאורה, שינויי האקלים צפויים להשפיע רק בעתיד על משק המים של מדינת ישראל, על בריאות התושבים, על קיום המגוון הביולוגי והספקת שירותים אקולוגיים באקוסיסטמות השונות, על האקלים העירוני שלנו ועל צריכת האנרגיה בבתים וביישובים בהם אנו חיים. אך כבר כיום אנו נאלצים להתמודד עם שינויים אלה, אם כי עדיין בקנה מידה מתון יחסית: שינויים במופע הגשמים, עלייה בעומס החום, מהגרי עבודה ו/או פליטים שהסיבות להגירתם עשויות להיות גם אקלימיות, מחלות שמועברות ע"י וקטורים, ועוד. ריכוזי האוכלוסייה הגבוהים במרכזים אורבניים, מצריך יישובים עירוניים להסתגל במהרה לשינויים אלו ולתכנן ולנהל משאבים ותשתיות במסגרת זמן חדשה ובראי שינויי האקלים. עם זאת, עד כה, מרבית מתוכניות ההיערכות לשינויי אקלים נעשו ברמה הלאומית ולא הושם דגש על הצורך בתכניות היערכות ברמה העירונית, למרות שהיישובים העירוניים נמצאים בחזית ההתמודדות עם תופעות שינויי האקלים )מדובר גם בערים וגם במועצות מקומיות ועל כן יישובים עירוניים. העבודה המוגשת להלן מכילה דוגמאות מערים בעולם אשר הכינו תכניות היערכות לשינויי האקלים וכן מפות אזורי סיכון, אשר הוכן עבור ישראל. כמו כן, מכילה העבודה רקע וסקירה מפורטת לגבי היערכות הרשויות המקומיות בישראל לשינויי האקלים בנושא המים, הבריאות, השמירה על המגוון הביולוגי והתכנון העירוני. העבודה כוללת גם מתווה להערכת העלויות והתועלות הכלכליות הנובעות מהיערכות זו.
מידע נוסף
מרכז הידע הישראלי להערכות לשינויי אקלים
2013

מרכז ידע לשינוי אקלים מתווה להיערכות הרשויות המקומיות דוח 3

חוסנן של הרשויות המקומיות נמדד לא רק בהכנה של התשתיות הפיזיות הנדרשות לשעת חירום הנובעת מאירועי אקלים, ביצירת מערכות מתואמות בין כלל הגופים הנוגעים בדבר, בקיצור זמני ההתראה ובזמן התגובה של המערכות, אלא גם בהנחלת המודעות לתושבים ובשיתוף הציבור בתהליכים.
העבודה המוגשת להלן מכילה דוגמאות מערים בעולם אשר הכינו תכניות היערכות לשינויי האקלים וכן מפות אזורי סיכון, אשר הוכן עבור ישראל.
כמו כן, מכילה העבודה רקע וסקירה מפורטת לגבי היערכות הרשויות המקומיות בישראל לשינויי האקלים בנושא המים, הבריאות, השמי
מידע נוסף
מרכז הידע הישראלי להערכות לשינויי אקלים
2012

מרכז ידע להיערכות לשינויי אקלים בישראל דו"ח מס' 2- המלצות מדיניות בתחומי מרכז הידע שיווק בינלאומי של תוצרי מרכז הידע

הסקירה המוגשת במסגרת הדו"ח הנוכחי, הדו"ח השני, מהווה דו"ח משלים לראשון והיא מתמקדת בהצעת מדיניות לאומית בתחומים השונים ובפירוט תוכנית שיווק בינלאומית של מרכז הידע. במסגרת תהליך העבודה של הצוותים השונים נסקרו כלל חלופות המדיניות השונות להתמודדות עם תופעות שבהם יש להשקיע את האמצעים , שינוי האקלים ובוצע סינון של חלופות "ללא חרטה" הכלכליים בכל מקרה, גם ללא השפעות שינוי האקלים, ולכן הן מוגדרות כחלופות שעליהן לא יתחרטו גם אם יתברר שהשפעות תופעת שינוי האקלים פחותות מהחזוי. אסטרטגיית התאמה "ללא חרטה" מתייחסת להחלטות שיש להן תועלות אל מול הטווח הרחב האפשרי של שינוי האקלים והשלכותיו. אסטרטגיות אלו מומלצות במיוחד כאשר אי הודאות לגבי שינוי האקלים העתידי היא גבוהה והן כוללות שיפורים בניהול ההתמודדות או הפחתה בחשיפה לאיומים ידועים כדוגמת מערכות חיזוי והתראה מתקדמות או הכללת היבטי האקלים המשתנה בפרויקטים הנדסיים. תחומי הידע שנסקרו מוגשים בהמשך התקציר בצורה הבאה: ראשית, במסגרת תחום הידע בנושא אקלים, מתוארים שינויי האקלים הצפויים בישראל במהלך 50 השנים הקרובות. חלופות המדיניות נבחנו בחלוקה ענפית ממוקדת ב- 4 תחומים: משק המים, בריאות הציבור, המגוון הביולוגי, אופי הבניה העירונית. לבסוף, מתוארת בראיה כוללת ההשלכות הדדיות בין ענפים, בראיה רב- תחומית בענפי הגיאו-אסטרטגיה וכלכלת ישראל.
מידע נוסף
מרכז הידע הישראלי להערכות לשינויי אקלים
2011

מרכז ידע להיערכוות לשינוי אקלים בישראל- דו"ח מס' -1 סקירת ידע קיים זיהוי פערי ידע ועדיפות להשלמתם

במסגרת פעילות המשרד להגנת הסביבה בישראל להכנת תוכנית לאומית להיערכות ישראל לשינויי האקלים במטרה לגבש מדיניות והמלצות אופרטיביות לצעדים המתחייבים בעקבות שינויי האקלים, באופן שיקטין את הנזקים הצפויים מתהליך ההתחממות. לשם בניית מאגר ידע קיים שעל בסיסו תפותח הצעה לתוכנית לאומית, הוקם במרץ 2011 מרכז הידע הישראלי להיערכות לשינויי אקלים בישראל. עבודת מרכז הידע תשמש בסיס לתוכנית לאומית להיערכות ישראל לשינויי אקלים, בהתאם להחלטת ממשלה מס' 474 שהתקבלה ביוני 2009 . יעודו של מרכז הידע הוא לרכז את הידע המדעי הקיים בנושא לשינויי האקלים, לזהות פערי ידע, לתאר את הסיכונים והשלכות (adaptation , ההיערכות (אדפטציה שינויי האקלים על תחומים שונים ולהציע מדיניות לאומית במספר תחומים. בנוסף, מטרת מרכז הידע לאגם ידע וטכנולוגיות ישראליות אשר ישווקו וייושמו הן במדינת ישראל (משרדי הממשלה השונים) והן במדינות יעד אחרות. מדיניות ההתאמה לתופעת שינוי האקלים הפכה, לאחרונה, לסוגיית המפתח במו"מ על מדיניות האקלים, לקראת תום תוקפו של הסכם קיוטו ב 2012- . הקושי ביישום מדיניות הפחתה לאומית ובינלאומית והמודעות הגוברת לתופעות שינוי האקלים גרמו, בסופו של דבר, לכך שנושא ההתאמה קיבל תאוצה בתחום המדע והמדיניות. הוכן דו"ח ראשון זה אשר משקף את מצב הידע הקיים (ICCIC) במסגרת פעילות מרכז הידע הישראלי נכון להיום בנושא השלכות שינויי האקלים על מדינת ישראל. הסקירה המוגשת במסגרת דו"ח זה, מתבססת על מחקרים מדעיים ועבודות מקצועיות מהארץ ומהעולם וכוללת זיהוי פערי הידע המדעי הקיימים ומתן המלצות פרטניות לגבי פערי הידע המיידיים וארוכי הטווח בהם נדרשת השלמה מדעית, כולל תעדוף הנושאים על- מנת לאפשר למשרד להגנת הסביבה ולמשרדי הממשלה האחרים לקבוע קדימויות במחקרים הנדרשים.
מידע נוסף
מרכז הידע הישראלי להערכות לשינויי אקלים
2010

התכנית הלאומית להתייעלות אנרגטית, צמצום בצריכת החשמל 2010-2020

מדובר בתוכנית כלל-מערכתית אינטנסיבית המכוונת להשגת ייעול וחיסכון, אשר מפרטת את הצעדים הנדרשים בכל מגזר, מגדירה סדרי עדיפויות, ומציגה את הפעולות ואת דרכי הביצוע שאותם יוביל משרד התשתיות הלאומיות. התוכנית כוללת תמריצים כספיים, הטבות מיסוי, תקנות ורגולציה, חינוך, סדנאות, פרסום הסברה ועוד.במסגרת התוכנית, הגיש המשרד לממשלה הצעה להקמתה של קרן להתייעלות אנרגטית בהיקף שנתי של כ-220 מליון ש"ח, שתמומן באמצעות העלאה של אחוז אחד בתעריף החשמל. כל כספי הקרן יחזרו לציבור דרך תמריצים שונים, ופירות החיסכון יורגשו בחשבון המופחת שנשלם כולנו.על בסיס התוכנית, ובמסגרת התכנית הלאומית להפחתת פליטות גזי חממה, אישרה הממשלה תוכנית להתייעלות אנרגטית. לשם כך הוקצבו למשרד 157 מיליון ש"ח בכל אחת מהשנים 2011 ו-2012 לפעולות בתחום זה, גידול מרשים בהשוואה ל-6 מיליון ש"ח שהוקצו בשנת 2009, וכן כ-7 תקני כוח אדם נוספים.
מידע נוסף

מאמרים ופרסומים אחרונים

מרכז הידע הישראלי להערכות לשינויי אקלים
2019

Socioeconomic and data challenges: Disaster risk reduction in Europe - UNDRR - 2019

Disaster risk reduction (DRR) involves complex processes with different stakeholders at all administrative levels. Two elements in particular play a major role: the need to ensure stakeholders' interoperability through an efficient exchange of data, and the inclusion of socioeconomic factors which may influence DRR processes. This report aims at contributing to increase the global knowledge on these two elements, focusing on the related issues affecting DRR throughout the European continent.
מידע נוסף
מרכז הידע הישראלי להערכות לשינויי אקלים
2019

IPCC 2019 - Refinement to the 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories

The 2019 Refinement to the 2006 Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories was adopted and accepted during the 49th Session of the IPCC in May 2019. It was prepared by the Task Force on National Greenhouse Gas Inventories (TFI) in accordance with the decision taken at the 44th Session of IPCC in Bangkok, Thailand, in October 2016
מידע נוסף
מרכז הידע הישראלי להערכות לשינויי אקלים
2019

Climate Change and Land - Special Report - IPCC

An IPCC special report on climate change, desertification, land degradation, sustainable land management, food security, and greenhouse gas fluxes in terrestrial ecosystems
מידע נוסף
מרכז הידע הישראלי להערכות לשינויי אקלים
2019

GAR 2019 - Global Assessment Report on Disaster Risk Reduction - UNDRR

The 2019 Global Assessment Report on Disaster Risk Reduction (GAR) is informed by the latest data – including Sendai Framework target reporting by countries using the Sendai Framework Monitor – and infers early lessons on the state of the global disaster risk landscape. While the observed period is still too short to reach definitive conclusions at a global scale, it is possible to ascertain certain patterns in terms of magnitude, geographic and socioeconomic distribution of impacts and abstract
מידע נוסף
מרכז הידע הישראלי להערכות לשינויי אקלים
2019

WMO Statement on the state of the global climate in 2018

This publication marks the twenty-fifth anniversary of the WMO Statement on the State of the Global Climate, which was first issued in 1994. The 2019 edition treating data for 2018 marks sustained international efforts dedicated to reporting on, analysing and understanding the year-to-year variations and long-term trends of a changing climate
מידע נוסף
מרכז הידע הישראלי להערכות לשינויי אקלים
2018

Global Warming of 1.5 ºC - Special Report - IPCC

An IPCC special report on the impacts of global warming of 1.5 °C above pre-industrial levels and related global greenhouse gas emission pathways, in the context of strengthening the global response to the threat of climate change, sustainable development, and efforts to eradicate poverty
מידע נוסף
מרכז הידע הישראלי להערכות לשינויי אקלים
2015

Periodic Report Summary 1 - DYNAMIC (DYNamic feedbacks of climate impacts on current Adaptation and Mitigation Investment Choice)

The DYNAMIC (DYNamic feedbacks of climate impacts on current Adaptation and Mitigation Investment Choice) project proposes a novel framework to evaluate the economic consequences of climate change impacts and related policy responses.
מידע נוסף
מרכז הידע הישראלי להערכות לשינויי אקלים
2015

בחינת תרומת קבוצות סוציו אקונומיות בישראל לפליטות גזי חממה מצריכת מזון ביתי

לייצור המזון, במיוחד בחקלאות התעשייתית, נודעת השפעה ממשית על היקף פליטות גזי חממה באופן ישיר או עקיף. גזי חממה אלו נוצרים בכל שלבי מחזור החיים של המזון, החל משלב החקלאות ותשומותיו, דרך הייצור, הפצה, קירור, קמעונאות, הכנת המזון בבית וכלה בסילוק הפסולת.למעשה, בעוד שבמחקרים השונים קיימת הסכמה על כך שפליטות גזי חממה מייצור המזון וצריכתו מהוות חלק משמעותי מפליטות גזי החממה בעולם, המחלוקת המחקרית נסובה סביב הערכת היקף הפליטות. לדוגמא, לפי דוח של האו"ם מ- 2014 14.5% מפליטות גזי החממה כתוצאה מפעילו
מידע נוסף
מרכז הידע הישראלי להערכות לשינויי אקלים
2014

Explaining Extreme Weather Events of 2013 from a Climate Perspective

The annual Bulletin of the American Meteorological Society (BAMS) special issue on the attribution of last year’s extreme weather events is published today. This year’s issue “explaining extreme events of 2013 – from a climate perspective” includes two papers led by researchers from our climateprediction. This is a highly-cited and influential annual publication coined in 2012 asking whether and to what extent anthropogenic climate change altered the risk of major extreme weather events of the p
מידע נוסף
מרכז הידע הישראלי להערכות לשינויי אקלים
2014

Lima call for climate action- Decision

Climate Action & UNEP delivered their fifth annual Sustainable Innovation Forum on December 9 in Lima. This year’s event brought together close to 500 leaders from key United Nations bodies, governments, international & regional companies and leading non-governmental organisations (NGO's).
מידע נוסף
מרכז הידע הישראלי להערכות לשינויי אקלים
2012

Climate Prediction for Adaptation: Who needs what?

The role of short- and long-term climate predictions in determining the success of adaptation to climate change is investigated. A simple theoretical model that captures the relationship between adaptive performance, decision structure, and prediction accuracy at different temporal scales is developed, and its implications deduced. It is shown that users who face high adjustment costs (i.e. are inflexible) depend more heavily on accurate long-term predictions than those who are able to adjust
מידע נוסף
מרכז הידע הישראלי להערכות לשינויי אקלים
2012

UK climate change risk assessment: government report

The Government published the UK Climate Change Risk Assessment (CCRA) on 25 January 2012, the first assessment of its kind for the UK and the first in a 5 year cycle. It sets out the main priorities for adaptation in the UK under 5 key themes identified in the CCRA 2012 Evidence Report - Agriculture and Forestry; Business, industries and Services; Health and Wellbeing; Natural Environment and Buildings and Infrastructure - and describes the policy context, and action already in place to tackle
מידע נוסף
מרכז הידע הישראלי להערכות לשינויי אקלים
2011

2011 Bonn Declaration of Mayors

This declaration is the outcome document of the Mayors Adaptation Forum, which forms the Mayors segment of the Resilient Cities 2011 congress. It highlights the need to build resilience to disasters as a critical issue. It also signals the need to take appropriate action to build local capacities in reducing risk to disasters including those exacerbated by climate change.
The declaration advocates for the implementation of the following: (i) mainstreaming new adaptation and resilience standard
מידע נוסף
מרכז הידע הישראלי להערכות לשינויי אקלים
2011

A double-resolution transient RCM climate change

A double-resolution regional experiment on hydrodynamic simulation of climate over the eastern Mediterranean (EM) region was performed using an International Center for Theoretical Physics, Trieste RegCM3 model. The RegCM3 was driven from the lateral boundaries by the data from the ECHAM5/MPI-OM global climate simulation performed at the MPI-M, Hamburg and based on the A1B IPCC scenario of greenhouse gases emission. Two simulation runs for the time period 1960-2060, employing spatial resolutions
מידע נוסף
מרכז הידע הישראלי להערכות לשינויי אקלים
2011

Climate Change Adaptation and Real Option Evaluation: A Case Study in Campeche, Mexico

This report illustrates the application of a (relatively) new method to guide decision making under high (and unknowable) levels of uncertainty. The approach allows for the identification of robust policy options that are economically beneficial under different scenarios and varying levels uncertainty. Option value techniques are commonly employed in the finance literature to identify investment decisions that are resilient across a spectrum of outcomes. The methods are technically advanced
מידע נוסף
מרכז הידע הישראלי להערכות לשינויי אקלים
2011

ipcc summary for policymakers

The Working Group III Special Report on Renewa
ble Energy Sources and Climate Change
Mitigation (SRREN) presents an assessment of th
e literature on the scientific, technological,
environmental, economic and social aspects of
the contribution of six renewable energy (RE)
sources to the mitigation of climate change. It is
intended to provide policy relevant information to
governments, intergovernmental processes and ot
her interested parties. This Summary for
Policymakers provides an ov
מידע נוסף
מרכז הידע הישראלי להערכות לשינויי אקלים
2008

Climate change- vulnerability and adaptation indicators

The purpose of this Technical Paper is to rehearse some fundamental concepts surrounding the
development and delineation of adaptation indicators. It builds upon the outputs of an Expert meeting
on climate change vulnerability and adaptation indicators (Budapest, September 2008) and on the
contents of a Background Paper that was prepared for the meeting.
מידע נוסף
אתר זה אינו נתמך על ידי הדפדפן שלך אנא הורד גוגל כרום
נגישות
גודל טקסט:
א א א
שינוי צבעי האתר:
מקשי קיצור
?

לחיצה חוזרת ונשנית על המקש Tab תעביר אתכם בין הקישורים והאזורים השונים בעמוד.

הפעלת מקשי הקיצור תלויה בדפדפן שבו אתם משתמשים:

ב Internet Explorer ובChrome ובגרסאות ישנות של Firefox: לחצו על מקש Alt ועל מקש המספר או האות על-פי הרשימה. ב Firefox 3 ומעלה: לחצו על המקשים Alt + Shift + המספר או האות.

S - עבור לתוכן העמוד
1 - עמוד הבית
2 - חיפוש